Riešitelia

Na projekte MYSPACE spolupracovalo 16 univerzít zo 14 európskych krajín (http://www.fp7-myplace.eu/partners.php) po dobu 4 rokov (2011-2015), pričom projekt samotný pozostával z 10 základných pracovných častí (work package, ďalej len WP).

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií sa podieľala na WP2, ktorý skúmal povedomie mladých ľudí o našej nedávnej totalitnej minulosti (obdobie komunistickej diktatúry a vojnového Slovenského štátu), ako i  spôsoby, ktoré mladým ľuďom slúžia na získavanie vedomostí o tejto minulosti. Významným objektom projektovej analýzy preto bola kolektívna a historická pamäť, ich formovanie a transmisia.

Výsledkom WP2 sú dve obsiahle výskumné správy, ktoré boli publikované na webových stránkach projektu, ako aj štúdia Making sense of the ‘difficult’ past: Transmission of political heritage and memory-work among young people across Europe publikovaná v špeciálnom čísle The Sociological Review (2015, 63:S2, pp. 36-52).

Okrem práce na WP2 naša katedra spolupracovala i na WP7, ktorého cieľom bolo zmapovať mieru angažovanosti mladých ľudí na Slovensku v občianskej a politickej sfére na príklade vybraných občianskych a politických organizácií (Lesoochranárske zoskupenie VLK, Mladá matica a Kresťansko-demokratická mládež Slovenska). Každá z daných organizácii bola skúmaná s pomocou kvalitatívnej etnografickej metódy a výsledkom výskumu sú tri parciálne štúdie, ktorých výsledky sú v súčasnosti spracovávané do podoby vedeckých štúdií.


MYPLACE tím Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií:

hlavní riešitelia:
Dušan Deák – vedúci tímu a spolu s Antonom Popovom z britského tímu zároveň aj vedúci WP2
Martin Priečko
Radoslav Hlúšek

spolupracovníci:
Matej Karásek
Ľubica Kollárová
Tomáš Kopták

Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete