Mítingy

MYPLACE mítingy, na ktorých sa podieľal výskumný tím Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií


18.-20. 9. 2011 – úvodný projektový míting v Benátkach. Cieľom tohto mítingu bolo stretnutie sa všetkých partnerov za účelom zostavenia riadiaceho a etického výboru, predovšetkým však za účelom oboznámenia zúčastnených s cieľmi projektu a s jednotlivými WP. Rokovania priniesli rozdelenie projektových úloh a plán ich koordinácie počas trvania celého projektu.


27.-29. 2. 2012 – projektový míting v Disley. Jeho cieľom bolo vypracovať plán etnografického terénneho výskumu pre WP2 a WP7. Zúčastnení predebatovali vnútornú štruktúru oboch WP (boli odsúhlasené predbežné podskupiny – clusters – v rámci WP7 a doladená spolupráca s neakademickými pracoviskami v rámci WP2), podľa ktorej sa v danom roku realizoval terénny výskum, pozornosť bola tiež venovaná teoretickým východiskám k obom WP.


24.-27. 5. 2012 – projektový míting v Rige. Šlo o stretnutie vedúcich jednotlivých WP, ktorého účelom bola koordinácia výskumu v jednotlivých krajinách. Zároveň bola definitívne stanovená štruktúra – clusters – WP7 ako i postup pri napĺňaní cieľov WP2.


21.-22. 2. 2013 – projektový míting v Barcelone. Okrem plenárnych prednášok na témy, týkajúce sa projektu, ktoré boli súčasťou všetkých mítingov, toto stretnutie predstavovalo konferenciu, ktorá bola zameraná predovšetkým na prezentáciu výsledkov etnografického terénneho výskumu v rámci WP7. Za náš tím odzneli príspevky Radoslava Hlúška o Lesoochranárskom zoskupení VLK, Martina Priečka o Mladej matici a Mateja Karáska a Ľubice Kollárovej o Kresťansko-demokratickej mládeži Slovenska. Okrem toho Dušan Deák v rámci WP2 predniesol príspevok na tému rôznych úrovní historickej pamäte na Slovensku.


6.-9. 5. 2013 – projektový míting v Smoleniciach. Zorganizoval ho priamo MYPLACE tím našej katedry pod vedením Dušana Deáka. Tak ako boli v Barcelone prezentované prvé výsledky WP7, tak boli v Smoleniciach prezentované výsledky WP2 a Dušan Deák spoločne s Antonom Popovom z britského tímu ako vedúci WP2 predniesli príspevok s názvom National historical discourses and youth engagement with the past across Europe: transnational comparative analysis, ktorý bol zároveň aj jedným z plánovaných výstupov projektu (Deliverable 2.2).


11.-12. 3. 2014 – projektový míting v Tbilisi. Cieľom tohto stretnutia bolo zrekapitulovať priebeh výskumu a výsledky jednotlivých WP, pričom sa zúčastnení zamerali na priebežné správy, ktoré mali jednotliví výskumníci v predstihu napísať a odovzdať. Tieto správy sú zverejnené na internetových stránkach projektu.


5.-7. 3. 2015 – záverečný projektový míting v Dubrovníku. Cieľom tohto mítingu bolo uzavrieť celý projekt a jeho jednotlivé WP v podobe záverečnej konferencie. Vedúci celého projektu a vedúci jednotlivých WP prezentovali konečné výsledky ako projektu vo všeobecnosti tak i jednotlivých WP, pričom odzneli konferenčné príspevky mapujúce a analyzujúce výsledky projektu.

Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete