O projekte

Úlohou projektu MYPLACE (http://www.fp7-myplace.eu/) bolo skúmať, ako je participácia mladých ľudí v spoločnosti formovaná totalitou a populizmom v Európe v kontexte minulosti i súčasnosti a ako nimi môže byť formovaná aj v budúcnosti.

Svojou koncepciou projekt presahoval hranice porovnávania jasne vymedzených národných „politických kultúr“ alebo známych klasifikácií politického dedičstva (ako „postkomunistického“ či “liberálno-demokratického“). Bol založený na predpoklade celoeurópskej prítomnosti rôznorodých politických a filozofických tradícií, ktoré v sebe obsahujú myšlienky radikalizmu a prax populizmu, ako aj na predpoklade cyklicity ich prítomnosti a popularity v Európe. Ich súčasnú popularitu preto projekt nechápal ako novú.

V empirickej rovine a pri zbere dát MYPLACE uplatňoval kombináciu kvantitatívneho sociologického prieskumu (survey), štruktúrovaných kvalitatívnych rozhovorov a  etnografického terénneho výskumu, aby bolo možné zistiť nové celoeurópske dáta, ktoré nielen zmerajú úroveň spoločenskej participácie mladých ľudí, ale zachytia tiež i význam, ktorý im mladí ľudia pripisujú. Skrze svoje špecifické zameranie na „mládež“ a na historickú a kultúrnu kontextualizáciu spoločenskej participácie mladých ľudí ako aj s empiricky bohatým mapovaním toho, ako mladí ľudia chápu občiansky a politický priestor, v ktorom žijú, sa MYPLACE v analytickej rovine snažil polemizovať s rutinným a často opakovaným argumentom o „stiahnutí sa“ mladých ľudí z politiky. S ohľadom na formovanie politiky voči mladým ľuďom  MYPLACE preto identifikuje skutočnosti, ktoré im prekážajú, resp.  im umožňujú znovuzískať európsku politickú arénu ako miesto pre nich samých. 

Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: miroslava.kozarova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete